"> Lưu trữ Học tiếng Trung - Trang 3 trên 5 - Tiếng Hoa Hằng Ngày

Category: Học tiếng Trung

chiết tự

Chiết tự tiếng Trung

Chiết Tự (chứ Hán) là    折字 Chiết: Bẻ gãy. Tự: chữ. Chiết tự là phân tách một chữ Hán ra làm nhiều thành phần, giải thích ý...

câu bị động tiếng hoa

CÁCH DÙNG TỪ “被bèi”

NGỮ PHÁP 25: CÁCH DÙNG TỪ “被bèi”. ************************* Câu sử dụng giới từ “bị, được” biểu thị ý nghĩa bị động. 1. 我被小李气哭了。 1....

ngữ pháp tiếng hoa

Cấu trúc 是(shì) … … 吗(ma)

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP THƯỜNG DÙNG 23 ******* “是(shì) … … 吗(ma)” . Có nghĩa là ” ……có phải là……. không ?” , “是……吗”句式,表疑问,另外,在”是”前可添加副词...

ngữ pháp tiếng hoa

Cấu trúc 只(zhǐ) 要(yào)……就(jiù)…

CẤU TRÚC THƯỜNG DÙNG 12 ************************************* “只(zhǐ) 要(yào)……就(jiù)……”. “Chỉ cần……, là / thì…….” ************************************** Trong câu biểu đạt quan hệ điều kiện, tức mệnh...

ngữ pháp tiếng hoa

Cấu trúc 连(lián)……都(dōu)…

CẤU TRÚC THƯỜNG DÙNG 8 ********************* “连(lián)……都(dōu)……” “ngay cả …… đều…….” ********************* 1. 今天太忙了,连饭都没有吃。 1. jīn tiān tài mánɡ le , lián fàn dōu...