"> Tiếng Hoa Hằng Ngày - Trang 5 trên 10 - tự học tiếng trung, tự học tiếng hoa và từ điển trung việt hán nôm

Tự học tiếng Hoa chuyên ngành nhanh và hiệu quả!

câu bị động tiếng hoa

CÁCH DÙNG TỪ “被bèi”

NGỮ PHÁP 25: CÁCH DÙNG TỪ “被bèi”. ************************* Câu sử dụng giới từ “bị, được” biểu thị ý nghĩa bị động. 1. 我被小李气哭了。 1....

ngữ pháp tiếng hoa

Cấu trúc 是(shì) … … 吗(ma)

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP THƯỜNG DÙNG 23 ******* “是(shì) … … 吗(ma)” . Có nghĩa là ” ……có phải là……. không ?” , “是……吗”句式,表疑问,另外,在”是”前可添加副词...