"> Lưu trữ phiên dịch tiếng hoa - Tiếng Hoa Hằng Ngày

Tagged: phiên dịch tiếng hoa

nghề thông ngôn

Kiếp phiên dịch

Kỳ 1: Thử thách Phiên dịch viên Chỉ có ngồi nghe và dịch, cứ như vậy trong 8 tiếng, được trả tiền công cao,...