Cấu trúc 跟gēn ……(不bù)一样yí yàng

” 跟gēn ……(不bù)一样yí yàng “.
Mẫu câu……như nhau biểu thị hai sự vật hoặc trạng thái tương đồng hoặc giống nhau. Mẫu câu ……không như nhau biểu thị hai sự vật hoặc trạng thái không giống nhau.

Xem thêm:  Cấu trúc 虽然(suī rán)……但是(dàn shì)…
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: