Tagged: ngữ pháp tiếng hoa

câu bị động tiếng hoa

CÁCH DÙNG TỪ “被bèi”

NGỮ PHÁP 25: CÁCH DÙNG TỪ “被bèi”. ************************* Câu sử dụng giới từ “bị, được” biểu thị ý nghĩa bị động. 1. 我被小李气哭了。 1....

ngữ pháp tiếng hoa

Cấu trúc 是(shì) … … 吗(ma)

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP THƯỜNG DÙNG 23 ******* “是(shì) … … 吗(ma)” . Có nghĩa là ” ……có phải là……. không ?” , “是……吗”句式,表疑问,另外,在”是”前可添加副词...

ngữ pháp tiếng hoa

Cấu trúc 只(zhǐ) 要(yào)……就(jiù)…

CẤU TRÚC THƯỜNG DÙNG 12 ************************************* “只(zhǐ) 要(yào)……就(jiù)……”. “Chỉ cần……, là / thì…….” ************************************** Trong câu biểu đạt quan hệ điều kiện, tức mệnh...

ngữ pháp tiếng hoa

Cấu trúc 连(lián)……都(dōu)…

CẤU TRÚC THƯỜNG DÙNG 8 ********************* “连(lián)……都(dōu)……” “ngay cả …… đều…….” ********************* 1. 今天太忙了,连饭都没有吃。 1. jīn tiān tài mánɡ le , lián fàn dōu...

ngữ pháp tiếng hoa

Cấu trúc 既(jì )……又(yòu )…

CẤU TRÚC THƯỜNG DÙNG 6 ********************** ” 既(jì )……又(yòu )……”句式 “vừa……. vừa…….” “đã……… lại…….” ********************** 1. 姐姐既不是医生又不是护士。 1. jiě jie jì bú shì yī...

ngữ pháp tiếng hoa

Kết cấu: Nếu…. thì….. trong tiếng Trung

Kết cấu: Nếu…. thì….. “如果……就……”句式 **************** “如果……就……”, (rú ɡuǒ … … jiù … …): Nếu… thì…. 1. 如果观众朋友们想学好普通话,就一定要多说多练习。 1。Nếu các bạn muốn học giỏi...

ngữ pháp tiếng hoa

So sánh trong tiếng Hoa

中国女孩没有越南女孩漂亮 Zhōngguó nǚhái méiyǒu yuènán nǚhái piàoliang Con gái Trung Quốc không xinh bằng con gái Việt Nam. **Mở đầu bài viết là kiêu...

ngữ pháp tiếng hoa

Liên từ trong tiếng Hoa phần 3

Liên từ 连词/Liáncí trong tiếng Hoa P3 三、递进关系 dì jìn guānxì Quan hệ tăng tiến 1、 不但(不仅、不光、不只)……,而且(并且,且)……: Bùdàn (bùjǐn, bùguāng, bùzhǐ)……, érqiě (bìngqiě, qiě)……:...