Tiếng Trung về đấu thầu

Tra số điện thoại Trung Quốc

Tiếng Trung về đấu thầu
1. Mời thầu tiếng trung là gì: 招标
2. Người/đơn vị dự thầu tiếng trung là gì: 投标人
3. Dự toán Báo giá tiếng trung là gì: 成本估算
4. Tính khối lượng dự toán tiếng trung là gì: 工料测量
5. Người lập dự toán tiếng trung là gì: 工料测量师
6. Bảng liệt kê dự toán Khối lượng tiếng trung là gì: 工程量清单 (BOQ)
7. Hạng mục công việc tiếng trung là gì: 工作项
8. Phương pháp đo tính tiêu chuẩn (tính khối lượng) tiếng trung là gì: 标准计量方法
9. Chi phí vật tư tiếng trung là gì: 材料成本
10. Chi phí nhân công tiếng trung là gì: 人工成本
11. Chi phí máy móc thiết bị tiếng trung là gì: 机器成本
12. Chi phí trực tiếp tiếng trung là gì: 直接成本
13. Chi phí quản lý tiếng trung là gì: 企业的日常管理费用
14. Chi phí xây dựng tiếng trung là gì: 建造成本
15. Đơn giá tiếng trung là gì: 单价
16. Hợp đồng theo đơn giá khoán tiếng trung là gì: 单价合同
17. Giá trọn gói (một hạng mục công việc) tiếng trung là gì: 一次付款额 (总额)
18. Hợp đồng theo giá trọn gói tiếng trung là gì: 包干合同
19. Giá trị hợp đồng tiếng trung là gì: 合同金额
20. Cho giá, chào giá tiếng trung là gì: 报价
21. dự toán quá cao tiếng trung là gì: 高估 (评价过高)
22. dự toán quá thấp tiếng trung là gì: 低估 (评价过低)
23. Chi phí phát sinh/ bổ sung tiếng trung là gì: 额外开支 (附加费用)
24. Kỹ thuật giá tiếng trung là gì: 价值工程 (V.E)
25. Tiền lưu ký/ bảo chứng (khi tham gia đấu thầu) tiếng trung là gì: 保留款项 (留存款项)
26. Chi phí quản lý công trường tiếng trung là gì: 工地管理费
27. Kỹ thuật dự trù giá tiếng trung là gì: 价格预测技术
28. Danh sách các đơn vị đấu thầu tiếng trung là gì: 投票人名单
29. Điều kiện kỹ thuật mời thầu tiếng trung là gì: 投标技术条款
30. Đơn vị chào giá thầu thấp nhất tiếng trung là gì: 最低价标商
31. Tiền bảo chứng để tham gia đấu thầu tiếng trung là gì: 招标押金
32. Liên danh đấu thầu tiếng trung là gì: 联合投标
33. ngày mở thầu tiếng trung là gì: 投标日期
34. Đơn vị đấu thầu thành công/ trúng thầu tiếng trung là gì: 投标中的得标人
35. Thông báo trúng thầu/ giao thầu tiếng trung là gì: 中标通知
36. Sự đấu thầu có dàn xếp/ thông đồng, chỉ định nhà thầu tiếng trung là gì: 串通围标
37. Dự toán dựa trên phân tích chi phí tiếng trung là gì: 分析估算
38. Phụ phí rủi ro bất ngờ tiếng trung là gì: 应急准备金
39. Khảo sát công trường tiếng trung là gì: 现场参观
40. Tạm ứng thanh toán, tiền tạm ứng công trình tiếng trung là gì: 预付款

Xem thêm:  Tổng hợp từ vựng tiếng trung các chuyên ngành
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: