Tiếng hoa hằng ngày bài 45 Lời cho kẻ xâm lược

ĐỊCH VẬN TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
战 场 喊 话
Zhànchǎng hǎnhuà

1.Các anh đã xâm phạm lãnh thổ Việt Nam ,lãnh thổ Việt Nam không được xâm phạm.
你们已侵犯越南领土了,越南领土决不容侵犯!
Nǐmen yǐ qīnfàn Yuènán lǐngtǔle, Yuènán lǐngtǔ jué bùróng qīnfàn!

2.Các anh nhanh chóng nộp súng đầu hàng,không đầu hàng ,chúng tôi nổ súng ngay!
你们赶快缴枪投降,不投降,我们开枪了!
Nǐmen gǎnkuài jiǎo qiāng tóuxiáng, bù tóuxiáng, wǒmen kāi qiāngle!

3.Chớ tin những lời tuyên truyền lừa bịp của chính phủ các người, không nên chết một cách vô giá trị!
不要听信你们政府的欺骗宣传打越南兄弟,不要作无谓牺牲!
Bùyào tīngxìn nǐmen zhèngfǔ de qīpiàn xuānchuán dǎ Yuènán xiōngdì, bùyào zuò wúwèi xīshēng!

http://www.0.facebook.com/tienghoahangngay

4.Hạ vũ khí,đình chỉ chống cự.
放下武器,停止抵抗.
Fàngxià wǔqì, tíngzhǐ dǐkàng

5.Muốn sống hay muốn chết quyết định ngay đi.
要死要活快点决定.
Yàosǐ yào huó kuài diǎn juédìng

6.Đầu hàng hay không ,cho các người suy nghĩ ba phút.
投不投降,给你们三分的考虑时间.
Tóu bù tóuxiáng, gěi nǐmen sān fēn de kǎolǜ shíjiān

7.Nếu các người con dám nổ súng ,thì chúng tôi tiêu diệt các người ngay.
如果你们胆敢开枪,我们立即消灭你们.
Tóu bù tóuxiáng, gěi nǐmen sān fēn de kǎolǜ shíjiān

8.Hãy đầu hàng đi!
投降吧!
Tóuxiáng ba!

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ bằng tiếng Trung
quảng cáo
Xem thêm:  Thuật ngữ kế toán trong tiếng Trung Quốc
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: